https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

http://qrg4a3.techyeah.cn

http://lthe9w.wogoyow.com

http://pjlc0v.sjcoal.com

http://cag7lp.gaytofs.com

http://vc1wks.synsate.com

http://ckc6vk.bagsupplyer.com

http://wu5ybu.810-taxi.com

http://0svoud.lexiutuan.com

http://zfxdke.cequabat.com

http://dytqcv.lanwerks.com

搜狐评论-搜狐网站> 社会评论
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

为何说手握500万还不能算中产

来源:新京报
 • 手机看新闻
原标题:为何说手握500万还不能算中产
传奇sf123 通过改革,领导机构的广泛性代表性进一步凸显,机关干部工作作风进一步转变,内在活力进一步增强。

 在美国,是否属于中产阶级,除了具备一定财富之外,还要看是否受过良好的教育,是否具有“一定的知识资本与社会关怀”。财富的多寡并不能作为中产阶级的标准,因为美国好些人有房有车,可他们的财政状况却可能已处在破产边缘。

 最近,中产很焦虑。有篇文章说:“手握500万,却买不上房”。抱怨房价、生存压力的声音正有蔓延的趋势,上学、职场、婚姻的烦恼正在充盈朋友圈,庸常的生活仿佛正在成为一场战争……

 如果看过朋友圈那些有关“中产”的刷屏文,你会发现,这些所谓的中产们,每天似乎只有一件事,那就是焦虑。他们为子女教育,为职场压力,为疾病和养老焦虑;他们甚至为春游和赏樱而焦虑……拥有了体面的收入,有闲的生活,却被焦虑和绝望挤满,这可能是中国“中产阶级”最广为人知的镜像。

 在美国何谓中产阶级?

 但是,人们是否考虑过这样一个问题,何谓中产?又该如何来定义中产呢?

 在欧美的大多数国家,对于中产阶级的定义是:有相对稳定的较高收入,稳定的社会地位,以及平和稳定的心态。也就是说,不管你拥有多少金钱,必须得具备以上三个特点,才可被归类为中产阶级。

 比如在美国,中产阶级是美国的一个社会阶层(Social Class),这个概念在流行观念和公众语言的使用中,通常是比较模糊的。但是,当代社会科学家提出了几个表面上一致的理论,并且根据其定义中产阶级的模型来估算,美国中产阶级家庭约占全美所有家庭的25%至66%。

 社会学家C.赖特·米尔斯(C. Wright Mills)于1951年出版了《美国中产阶级》一书详细地阐述了何为中产阶级?中产阶级人士通常拥有舒适的生活水准,重要的经济安全感,相当的工作自主权,能够依靠自己的专长,来维持高质量的生活水平,中产阶级的成员属于彼此重叠的不同群体。

 因此,大学以上的高等教育是中产阶级地位的主要指标之一。中产阶级的价值主要归功于中产阶级的职业本质,中产阶级的价值往往强调独立性,坚持内在的品德标准,重视技术创新,以及尊重持不同观点的人或事。此外,接受了大学教育的中产阶级专业人士,在政治上比其他人员更积极。就个人而言,他们的年收入高于全美中位数,当前的范围约在66960美元-140900美元/年。

 中产必须接受过良好教育

 不过,家庭收入的数字,并不完全能反映阶级地位和生活水平。因为他们在很大程度上受家庭人数,以及双职工或单职工家庭等因素的影响,低中产家庭往往是双职工,单职工的家庭一般都是高薪收入。美国的中产阶级是一股非常有影响的力量,可谓整个社会的中坚力量,他们在选民中占据多数。

 由此可见,在美国是否属于中产阶级,除了收入稳定和拥有一定的财富外,中产阶级群体还必须受过良好的教育,具有自由的意志和普遍的社会关怀。中产阶级之所以成为社会承上启下的中坚力量,并不单单是因为他们口袋里的钱财,还因为他们具有“一定的知识资本与社会关怀”。

 房产不能超家庭财富30%

 而至于中产阶级是否必须拥有房子或车子,则完全取决于个人的喜好,取决于你选择什么样的生活方式,财富的多寡并不能作为是否是中产阶级的标准。因为美国好些人有房有车,可他们的财政状况可能已处在破产的边缘。最后要特别提一下,定义是否中产阶级还有一个财富上的硬指标:除了年收入在整个社会中属于中上,在房产上的财富不能超过整个家庭财富的30%。

 说了这么多,对比一下自身,我们这些焦虑的中国中产们,是否能够被定义为中产,就颇值得商榷了。

 陈思进(资深风险投资顾问)

star.news.sohu.com false 新京报 http://www.bjnews.com.cn.shxfchotel.com/opinion/2017/04/06/438963.html report 1787 在美国,是否属于中产阶级,除了具备一定财富之外,还要看是否受过良好的教育,是否具有“一定的知识资本与社会关怀”。财富的多寡并不能作为中产阶级的标准,因为美国好些
(责任编辑:郑江 UN988)
李家烧房 大名县 靖江路街 松杉路 砖瓦厂 辅星路 名上 碨峪乡 八家子林业局 航运二村 南充 威克岛 宜君 高升桥南街北 龙井山园 孙召乡 郧西县 灯塔一组 揭阳 渠岸乡 祥华 白米仓 桂花坪街道 鲁各庄 松林镇
春光早点加盟 粗粮早餐加盟 首钢早餐加盟 早餐加盟排行榜 美式早餐加盟
加盟 早点 早餐店 加盟 移动早点加盟 爱心早餐加盟 早点加盟多少钱
北京特色早点加盟 春光早点加盟 亿家乐早餐加盟 早点车加盟 天津早点加盟有哪些
北京早点小吃培训加盟 春光早餐加盟 雄州早餐加盟电话 绿色早餐加盟 早点加盟哪家好